Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser hos Lars Broe Rustfri stål A/S

1. Anvendelse
1.1 Anvendelse. Salgs- og leverings¬betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Lars Broe Rustfri stål A/S’, CVR-num¬mer 21719838 (”LB”) salg og levering af produkter og til¬knyttede ydelser.
2. Aftalegrundlag
2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med LB’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om LB’s salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe¬ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til LB udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
3. Produkter og tilknyttede ydelser
3.1 Produkter. Produkter som LB sælger og leverer til Kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
Kunden bærer selv ansvaret for, at den bestilte ydelse er egnet til at opfylde Kundens behov. Har Kunden ikke præciseret en standard eller nærmere angivet de betingelser, som produktet skal opfylde, vil LB levere en vare af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. LB’s produkter omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede.
Alle oplysninger om produkters tekniske specifikationer, dimensioner, kapacitet, priser og andre data, som er anført i kataloger, billedmateriale, prislister eller lignende er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende for LB i det omfang, at oplysningerne udtrykkeligt er gengivet i ordre-bekræftelsen.
3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som LB sælger og leverer til Kunden, i for¬bindelse med salg og levering af produkter udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve¬ringen. Det er en forudsætning, at Kunden stiller evt. nødvendige ressourcer til rådighed samt at der er uhindret adgang til opgaven.
3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter og tilknyttede ydelser, som LB sælger og leverer til Kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er LB i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløs holde LB, i det omfang LB måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.
4. Pris og betaling
4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger LB’s ordrebekræftelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage og transport. Priser i prislister er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel.
Ordre kan blive pålagt et ekspeditionsgebyr. Priser bliver reguleret årligt.
4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser netto kontant, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle betalinger skal ske i Danske kroner, med mindre andet er aftalt.
5. Forsinket betaling
5.1 Rente. Hvis Kunden undlader at betale en faktura for produkter og tilknyttede ydelser rettidigt, af årsager som LB er uden ansvar for, har LB ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
5.2 Ophævelse. Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter og tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra LB, har LB ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
6. Ejendomsret
Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos LB, indtil den fulde købesum inkl. renter og øvrige omkostninger er betalt. Før den fulde købesum inkl. renter og øvrige omkostninger er betalt, er Kunden uberettiget til at sælge, pantsætte, klausulere eller på anden lignende måde disponere over det leverede. I samme periode er Kunden endvidere forpligtiget til at holde det leverede forsikret mod skader som følge af tyveri, hærværk, brand, vand og lignende for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i handel og vandel af det leverede, dog minimum for et beløb svarende til LB’s til enhver tid værende tilgodehavende hos Kunden grundet det leverede.
7. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
7.1 Tilbud. LB’s tilbud er gældende i 20 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er LB i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for LB, medmindre LB meddeler Kunden andet.
7.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og tilknyttede ydelser til LB skriftligt. En ordre skal indeholde oplysninger for hvert ordret produkt og ydelse. Kundens tegninger skal leveres i korrekte filer af typerne Stepfil, DXF/DWG samt filer til 3D Creo og Solidworks. Øvrige filer bearbejdes og medgået tid vil blive debiteret kunden.
7.3 Ordrebekræftelser. LB tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og tilknyttede ydelser til Kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde LB. LB er først forpligtet, når LB har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse og er alene forpligtet i overens-stemmelse med ordrebekræftelsens indhold.
7.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og tilknyttede ydelser uden LB’s skriftlige accept. Alle ønsker om ændringer skal være skiftlige.
7.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis LB’s bekræftelse af en ordre på produkter og tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til LB skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.
8. Levering
8.1 Leveringsbetingelse. Alle leverancer sker EX WORKS (Incoterms 2010). Risikoen for det købte overgår til Kunden ved levering. Når Kunden er forpligtet til at afhente varen, og LB holder den klar, går risikoen over på Kunden allerede på dette tidspunkt. Har parterne ikke aftalt et fast leveringstidspunkt, er Kunden forpligtet til at afhente senest 2 arbejdsdage efter, at Kunden er orienteret om at varen kan afhentes. Emballage/paller tages ikke retur.
8.2 Leveringstid. LB leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af LB’s ordrebekræftelse. LB har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Dersom produkter der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af Kunden, kan LB efter eget valg lade varerne bortsælge for Kundens regning efter advis til Kunden, eller oplægge varerne for Kundens regning og risiko. Dette fritager ikke Kunden fra at betale den aftalte købesum til forfaldstidspunktet.
8.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks og inden 5 dage meddeles skriftligt til LB. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til LB, kan den ikke senere gøres gældende.
9. Forsinket levering
9.1 Meddelelse. Hvis LB forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer LB Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
9.2 Ophævelse. Hvis LB undlader at levere produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 15 dage, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til LB. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.
10. Garanti
10.1 Garanti. LB garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen.
10.2 Undtagelser. LB’s garanti omfat¬ter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa¬tion, brug eller vedligeholdelse i strid med LB’s instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end LB, og (iv) andre forhold, som LB er uden ansvar for.
10.3 Meddelelse. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til LB. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til LB, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give LB de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som LB beder om.
10.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at LB har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler LB Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til LB. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til LB. LB bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
10.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at LB har afgivet meddelelse til Kunden efter pkt. 10.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper LB fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til Kunden med henblik på Kundens egen udskiftning eller reparation.
10.6 Ophævelse. Hvis LB undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at LB har givet meddelelse til Kunden efter pkt. 10.4, af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 15 dage, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til LB. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter og tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 10.
11. Ansvar
11.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
11.2 Produktansvar. LB er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløs holde LB, i det omfang LB måtte ifalde produktansvar herudover.
11.3 Ansvarsbegrænsning. LB er kun ansvarlig for mangler ved LB’s leverancer, hvis Kunden har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge LB’s anvisninger. LB’s ansvar er begrænset til fejl i LB’s egne leverancer, men ikke for fejl der opstår i forbindelse med at LB’s leverancer føjes ind i eller til andres leverancer. Forandring af eller indgreb i det leverede uden LB’s skriftlige samtykke fritager LB for enhver forpligtigelse.
11.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er LB ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. Kunden kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori produktet måtte være indføjet.
11.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er LB ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for LB’s kontrol, og som LB ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, almindelig vareknaphed, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra LB’s leverandør, strømsvigt, computervirus og arbejdsstridigheder.
12. Immaterielle rettigheder
12.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører LB.
Alle tegninger, modeller, tekniske dokumenter og lignende vedrørende leverancen, som overgives fra LB til Kunden, forbliver LB’s ejendom. Uden skriftlig tilladelse fra LB, må sådanne oplysninger og dokumenter alene benyttes i forbindelse med Kundens brug eller videresalg af varen. Kunden må således ikke kopiere, reproducere, overgive til eller på anden måde kommunikere sådanne oplysninger og dokumenter til tredjemand. Alle sådanne oplysninger og dokumenter skal returneres til LB, såfremt LB forlanger det
13. Fortrolighed
13.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge LB’s erhvervshemmeligheder eller andre oplys¬ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
13.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over LB’s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
13.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
14. Transport af rettigheder
Rettigheder. LB er berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjemand til eje eller sikkerhed. LB er forpligtet til at underrette Kunden om en sådan overdragelse. Kunden kan alene overdrage eller på anden måde overlade sine rettigheder, såfremt LB forudgående skriftligt godkender dette.
15. Eksportkontrol
15.1 Eksport. Kunden er gjort bekendt med at visse produkter og teknologier, samt dele heraf, kan være omfattet af lovgivningen for eksport af produkter med dobbelt anvendelse (Dual-Use) eller særlige sanktioner og som følger heraf ikke må eksporteres uden forudgående godkendelse og tilladelse fra relevante myndigheder. Det påhviler til enhver tid Kunden at undersøge forholdene og om nødvendigt indhente tilladelse fra relevante myndigheder til at eksportere eller reeksportere LB’s produkter og teknologier.
16. Gældende ret og værneting
16.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
16.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Version 6. november 2015

Comments are closed.